Általános Szerződési Feltételek

A Felek közötti szerződés megkötése és teljesítése során a Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt ( PTK), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt, valamint a  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. évi ( II.26) Korm. rendeletet tartják irányadónak.
1.1 A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF-t és minden más egyéb szabályzatát módosítani akként, hogy a módosított rendelkezések hatálybalépése előtt 10 munkanappal azt egységes szerkezetbe foglalva a honlapján közzéteszi.
  Kft. – Országszere partner a Rovar,- és Rágcsálóirtásban
Engedély száma: 53058 Adószám: 25716946-2-13
Számlaszám: 10918001-00000089-28270000
www.soskartevostop.hu
E-mail: info@soskartevostop.hu
Call Center: 06 30 230-8595
1.2. A szolgáltatás megrendelését Call centeren keresztül tudják leadni a 06/30 230-8595 telefonszámon, megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó köteles  elfogadni az ÁSZF-t és a megrendelésével összefüggésbe hozható szabályzatokat. Felhasználó akárcsak ezek egyikét nem fogadja el, úgy a Felek között a szerződés nem jön létre.
1.3. Az általános teljesítési határidő 1-3 nap, de a Szolgáltató leterheltségétől akár 1-2 hét is lehet.
1.4. A szolgáltatás lemondását 24 órával előbb jelezni szükséges Call centeren keresztül.
1.5. A Szolgáltató által meghatározott díjakat a Fogyasztó köteles maradéktalanul megfizetni, készpénzben. Amennyiben a Szolgáltató másképp nem rendelkezik, a fizetési határidő, készpénzfizetés esetén a teljesítés időpontja. A fizetés megtagadása, késedelme, illetve részben történő teljesítése a törvényi rendelkezéseknek megfelelő eljárásokat von maga után , továbbá a garancia automatikusan elvész.
1.6. A Szolgáltató célja, hogy a szolgáltatásait a lehető legjobb minőségben és a legjobb tudása szerint teljesítse. Nem zárható ki, hogy a munkájával kapcsolatban panasz merül fel, melynek folyamata az alábbiak szerint került szabályozásra.
1.6.1 A panaszt a Szolgáltató fenti elérhetőségén info@soskartevostop.hu írásban lehet előterjeszteni.
1.6.2 A panasz kivizsgálásnak eredményről a Szolgáltató kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja e-mailben a Felhasználót. 1.6.2.a Szolgáltató indoklás nélkül elutasíthatja azokat a panaszokat, melyek hangvételükben, igazság tartalmukban alkalmatlanok az értelmezésre és megválaszolásra.
1.7 A Felhasználók által igényelt szolgáltatásokról, azok díjairól és a garanciális szabályokról, Szolgáltató Munkalapon feltünteti
1.8 A Szolgáltató szavatolja, hogy tevékenysége során csakis olyan vegyszereket, irtószereket használ, amelyek ÁNTSZ engedéllyel bírnak, továbbá szavatolja, hogy a munkamódszerei a jogszabályi keretek között marad.

2016.01.01

Adatvédelmi Tájékoztató

Tájékoztató az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27. napjai 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelkező rendelet – Általános Adatvédelmi Rendeletről.
Jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató ismerteti, hogy a vállalkozás (www.soskartevostop.hu)mely jogcím alapján és milyen célból kezeli Ügyfeleinek személyes adatait és ismerteti az ügyfelek adatkezeléssel összefüggő jogait.

I.Adatkezelés
A Személyes adatokat a Honlap üzemeltetője, a Szolgáltató mint adatkezelő kezeli.
Weboldalt Ön anélkül is látogathatja, hogy azonosítaná magát, rendelkezésünkre bocsátaná személyes adatait. Az adatfeldolgozás célja a Weboldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás és technikai háttér biztosítása. Cégnév: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

II.Személyes adatok
A Honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez.
A weboldal sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik (cookies) olyan fájlok, melyek navigációs adatok megmutatják számunkra, hogy Ön mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A Honlapra látogatással Ön kifejezetten hozzájárul a sütik és webjelzők jelen Szabályzatban ismertetett használatához. A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Mindazonáltal, amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa a tőlünk vagy más oldalakról érkező sütiket.

Honlapunk tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat, és ahol eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat.
Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban a Szolgáltató mindent megtesz az Ön személyes adatainak megóvása érdekében, így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni

III. személyes adatok tárolásának időtartama
A vállalkozás az ÁR. 5. cikk. (1) bek. e.) pont szerint addig kezeli az adatot, ameddig a vállalkozási szerződés alapján az ügyfél által vagy vele szemben igény érvényesíthető. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§ alapján az általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékességének időpontjától kezdődik.

IV. Adatok kezelésével kapcsolatos jogai
Ön bármikor kérelmezheti tőlünk, hogy adjunk tájékoztatást kizárólagosan az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a kérelmét nem találjuk megalapozottnak és azt megtagadjuk, úgy a kérelem elutasításra kerül.

V. Irányadó jogok
A tájékoztatóra az Európai Unió joga, Magyarország joga, különösen az ÁR ( GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadóak.

Tájékoztatót a vállalkozó bármikor módosíthatja és ezt a honlapján köteles közzétenni.

A jelen Tájékoztató 2016. év január 1. napján lép hatályba.